Dalyvio registracija

 • Labai prašome atidžiai pildyti grafas, nes čia pateikti duomenys bus naudojami išduodant sertifikatus. Už klaidas neatsakome!
 • Nepamirškite lietuviškų raidžių! Pirmos vardo ir pavardės raidės didžiosios!

1. Santykiai tarp Jūsų ir „KTC“

1.1. Naudotis „KTC“ produktais, programine įranga, paslaugomis bei svetainėmis (toliau šiame dokumente kartu vadinama „Paslaugomis“, į kurias neįeina „KTC“ Jums pagal atskirą rašytinį susitarimą teikiamos paslaugos) Jūs galite tik laikydamiesi tarp Jūsų ir „KTC“ sudaryto teisinio susitarimo sąlygų. „KTC“ reiškia bendrovę UAB „Krizių Tyrimo Centras“, kurios pagrindinės buveinės adresas yra Prancūzų g. 62-23, Kaunas, Lietuva. Šis dokumentas paaiškina minėto susitarimo sudarymo tvarką bei pateikia kai kurias tokio susitarimo sąlygas.
1.2. Jei su „KTC“ nėra raštu susitarta kitaip, į Jūsų ir „KTC“ susitarimą visais atvejais kaip minimalus reikalavimas bus įtrauktos šiame dokumente išdėstytos sąlygos bei nuostatos, kurios toliau yra vadinamos „Bendrosiomis sąlygomis“.
1.3. Be Bendrųjų sąlygų į Jūsų susitarimą su „KTC“ taip pat bus įtrauktos su Paslaugomis susijusiuose Teisiniuose pranešimuose nurodytos sąlygos. Visos šios sąlygos toliau yra vadinamos „Papildomomis sąlygomis“. Jei Paslaugai yra taikomos Papildomos sąlygos, su jomis galėsite susipažinti atsidarę tos Paslaugos puslapį ar ja naudodamiesi.
1.4. Bendrosios sąlygos kartu su Papildomomis sąlygomis sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp Jūsų ir „KTC“ dėl Jūsų naudojimosi Paslaugomis. Svarbu, kad Jūs neskubėdami šias sąlygas atidžiai perskaitytumėte. Toks teisinis susitarimas bendrai yra vadinamas „Sąlygomis“.
1.5. Jei tarp Papildomų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų yra prieštaravimų, Papildomos sąlygos turi viršenybę prieš Bendrąsias sąlygas tos Paslaugos atžvilgiu.

2. Sutikimas su Sąlygomis

2.1. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs pirmiausia turite patvirtinti, kad su Sąlygomis sutinkate. Jei su Sąlygomis nesutinkate, Paslaugomis naudotis negalite.
2.2. Savo sutikimą su Sąlygomis galite patvirtinti tokiu būdu:
(A) spustelėję „sutinku su Sąlygomis“ ten, kur tokia parinktis pateikiama tai Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje; arba
(B) faktiškai tomis Paslaugomis naudodamiesi. Pastaruoju atveju Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų naudojimąsi Paslaugomis „KTC“ traktuos kaip sutikimą su Sąlygomis nuo to momento, kai jomis pradėjote naudotis.
2.3. Paslaugomis negalite naudotis ir savo sutikimo su Sąlygomis negalite patvirtinti, jei (a) neesate tokio amžiaus, nuo kurio būtų galima sudaryti su „KTC“ juridinę galią turinčią sutartį, arba (b) esate asmuo, kuriam Paslaugas draudžiama teikti pagal Lietuvos ar kitų šalių, įskaitant šalies, kurioje gyvenate arba naudojatės Paslaugomis, įstatymus.
2.4. Prieš pratęsdami, turėtumėte atsispausdinti arba išsaugoti savo dokumentuose Jūsų šalyje galiojančių Bendrųjų sąlygų egzempliorių.

3. Sąlygų kalba

3.1. Tais atvejais, kai „KTC“ pateikia Jums Sąlygų teksto lietuvių kalbos vertimą, Jūs patvirtinate, kad vertimas pateikiamas tik Jūsų patogumui, ir kad Jūsų santykiuose su „KTC“ bus vadovaujamasi lietuviškuoju Sąlygų variantu.
3.2. Jei tarp Sąlygų teksto anglų kalba ir jo vertimo yra prieštaravimų, Sąlygų tekstas anglų kalba turi viršenybę prieš vertimą.

4. „KTC“ Paslaugų teikimo tvarka

4.1. „KTC“ turi dukterinių bendrovių bei su ja susijusių juridinių asmenų (toliau - „Dukterinės bei susijusios bendrovės“) visame pasaulyje. Kartais ne pati „KTC“, o būtent šios bendrovės teiks Jums Paslaugas. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad šios Dukterinės bei susijusios bendrovės turi teisę teikti Jums Paslaugas.
4.2. Siekdama suteikti savo vartotojams kaip galima kokybiškesnes paslaugas, „KTC“ nuolatos diegia naujoves. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „KTC“ teikiamų Paslaugų forma bei pobūdis gali keistis, Jums apie tai iš anksto nepranešus.
4.3. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad šiame nuolatiniame naujovių diegimo procese „KTC“ gali išimtinai savo nuožiūra sustabdyti (visam laikui ar tik laikinai) Paslaugų (ar kurių nors jų sudėtinių dalių) teikimą Jums arba visiems vartotojams apskritai, Jums apie tai iš anksto nepranešusi. Nustoti naudotis Paslaugomis Jūs galite bet kuriuo metu ir Jums nereikia atskirai informuoti „KTC“ apie tai, kada jomis nustojate naudotis.
4.4. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad „KTC“ užblokavus prieigą prie Jūsų paskyros, Jums gali būti neleidžiama prieiti prie Paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar informacijos.
4.5. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, nors „KTC“ šiuo metu gali būti nenustačiusi fiksuoto maksimalaus perdavimų, kuriuos galite siųsti arba gauti, naudodamiesi Paslaugomis, skaičiaus arba fiksuoto maksimalaus atmintinės talpos, kuri yra reikalinga kuriai nors Paslaugai teikti, dydžio, šias viršutines ribas „KTC“ bet kuriuo metu gali nustatyti savo nuožiūra.

5. Jūsų naudojimosi Paslaugomis tvarka

5.1. Tam, kad gautumėte prieigą prie kai kurių Paslaugų, iš Jūsų gali būti reikalaujama pateikti informaciją apie save (pvz. tapatybės ar kontaktinius duomenis) tuo metu, kai užsiregistruojate gauti Paslaugą arba tada, kai šiomis Paslaugomis naudojatės pastoviai. Jūs patvirtinate, kad visa „KTC“ Jūsų pateikta registracijos informacija visuomet bus tiksli, teisinga bei nepasenusi.
5.2. Jūs patvirtinate, kad Paslaugomis naudositės tik tais tikslais, kuriuos leidžia (a) Sąlygos bei (b) atitinkamų šalių įstatymai, kiti teisės aktai ar visuotinai priimtos normos bei rekomendacijos (įskaitant įstatymus dėl duomenų ir programinės įrangos įvežimo į Lietuvą ar kitas atitinkamas šalis bei išvežimo iš jų).
5.3. Jūs patvirtinate, kad nesikreipsite (bei nebandysite kreiptis) į sistemą dėl priėjimo prie Paslaugų kitų priemonių nei „KTC“ pateiktos sąsajos pagalba, išskyrus atvejus, kai Jums šį teisė suteikiama pagal atskirą susitarimą su „KTC“.
5.4. Jūs patvirtinate, kad neužsiimsite jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų darbą) trikdančia ar griaunančia veikla.
5.5. Jūs patvirtinate, kad jokiais tikslais neatgaminsite, nedubliuosite, nekopijuosite, neparduosite, neperparduosite Paslaugų bei jomis neprekiausite, išskyrus atvejus, kai Jums ši teisė aiškiai suteikiama pagal atskirą susitarimą su „KTC“.
5.6. Jūs patvirtinate, kad prisiimate individualią atsakomybę (ir šiuo atveju „KTC“ nėra atsakinga prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Sąlygose numatytų Jūsų įsipareigojimų nevykdymą bei tokio nevykdymo pasekmes (įskaitant „KTC“ dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).

6. Jūsų slaptažodžiai ir paskyros saugumas

6.1. Jūs suprantate ir patvirtinate, kad pats atsakote už tai, kad visų prieigai prie Paslaugų Jūsų naudojamų paskyrų slaptažodžiai būtų laikomi paslaptyje.
6.2. Jūs taip pat patvirtinate, kad prisiimate asmeninę atsakomybę prieš „KTC“ už visus veiksmus, kurie yra atliekami naudojantis Jūsų paskyra.
6.3. Jūs patvirtinate, kad, sužinoję apie bet kokį neleistiną naudojimąsi Jūsų slaptažodžiu ar paskyra, Jūs nedelsdami apie tai informuosite „KTC“ adresu info@smp.lt.

7. Privatumo politika ir Jūsų asmeninė informacija

7.1. Informacijos apie „KTC“ duomenų apsaugos būdus galite rasti, perskaitę „KTC“ privatumo politiką. Čia rasite paaiškinimą, kaip „KTC“ elgiasi su Jūsų asmenine informacija ir saugo Jūsų privatumą tuo metu, kai naudojatės Paslaugomis.
7.2. Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų naudojami, atsižvelgiant į „KTC“ privatumo politikos nuostatas.

8. Paslaugų Turinys

8.1. Jūs suprantate, kad už visą informaciją (įskaitant duomenų rinkmenas, rašytinį tekstą, programinę įrangą, muzikos bei garso rinkmenas, taip pat kitus garsus, nuotraukas, filmus bei vaizdus), prie kurios Jums gali būti suteikta prieiga, atsidarius Paslaugų puslapius arba jomis naudojantis, individualiai atsako tas asmuo, kuris šią informaciją pateikė. Visa ši informacija toliau yra vadinama „Turiniu“.
8.2. Turėtumėte žinoti, kad Paslaugų puslapiuose pateiktą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant reklama bei šiuose puslapiuose pateikiamu finansiškai remiamu Turiniu, gali saugoti intelektinės nuosavybės teisės, kurios priklauso tą Turinį „KTC“ pateikusiems finansiniams rėmėjams ar reklamos davėjams (arba bet kuriems kitiems jų vardu veikiantiems asmenims ar bendrovėms). Jūs neturite teisės šio Turinio (ar kurios nors jo dalies) keisti, nuomoti, skolinti, suteikti panaudai, parduoti, platinti ar jo pagrindu kurti išvestinius darbus, išskyrus atvejus, kai Jums šią teisę atskiru susitarimu suteikia „KTC“ arba to Turinio savininkai.
8.3. „KTC“ turi teisę (bet ne pareigą) iš anksto patikrinti, peržiūrėti, atitinkamai pažymėti, išvalyti, pakeisti, netalpinti arba pašalinti iš bet kurios Paslaugos visą Turinį ar kurią nors jo dalį. Kai kurioms Paslaugoms „KTC“ gali suteikti įrankius aiškiai seksualinio pobūdžio turiniui išvalyti.
8.4. Jūs suprantate, kad naudojantis Paslaugomis Jums gali būti parodytas įžeidžiančio, nepadoraus ar Jums nepageidaujamo pobūdžio Turinys ir kad šiuo atveju Jūs Paslaugomis naudojatės savo paties rizika.
8.5. Jūs patvirtinate, kad prisiimate asmeninę atsakomybę (ir šiuo atveju „KTC“ nėra atsakinga prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Jūsų naudojantis Paslaugomis sukurtą, perduotą ar parodytą Turinį bei tokių Jūsų veiksmų pasekmes (įskaitant „KTC“ dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).

9. Nuosavybės teisės

9.1. Jūs pripažįstate bei patvirtinate, kad visos juridinės, nuosavybės bei kitos teisės į Paslaugas, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis (neatsižvelgiant į tai, ar šios teisės yra įregistruotos (neįregistruotos), ir kurioje pasaulio šalyje jos galioja), priklauso „KTC“ (arba „KTC“ licencijos davėjams). Jūs taip pat pripažįstate, kad Paslaugų puslapiuose gali būti pateikiama informacija, kurią „KTC“ nurodo esant konfidencialia, todėl įsipareigojate šios informacijos neatskleisti be išankstinio raštiško „KTC“ sutikimo.
9.2. Jei su „KTC“ nėra raštu susitarta kitaip, šių Sąlygų nuostatos nesuteikia Jums teisės naudoti „KTC“ prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų prekės ženklo požymių.
9.3. Jei Jums pagal atskirą rašytinį susitarimą su „KTC“ suteikiama aiški teisė naudoti kuriuos nors iš šio prekės ženklo požymių, Jus patvirtinate, kad juos naudosite laikydamiesi to susitarimo sąlygų, visų taikytinų šių Sąlygų nuostatų bei nurodymų dėl naudojimosi „KTC“ prekės ženklu, kurie yra periodiškai atnaujinami. (arba „KTC“ šiam tikslui tuo metu nurodytu kitu URL adresu).
9.4. „KTC“ pripažįsta bei patvirtina, kad išskyrus 11 punkte numatytos ribotos licencijos atveju, „KTC“ pagal šias Sąlygas neįgyja iš Jūsų (ar Jūsų licencijos davėjų) juridinių, nuosavybės ar kitų teisių į Paslaugų puslapiuose ar jomis naudojantis Jūsų pateikiamą, persiunčiamą, perduodamą ar rodomą Turinį, įskaitant su Turiniu susijusias intelektinės nuosavybės teises (neatsižvelgiant į tai, ar šios teisės yra įregistruotos (neįregistruotos), ir kurioje pasaulio šalyje jos galioja). Jei su „KTC“ raštu nesusitarta kitaip, Jūs patvirtinate, kad už šių teisių apsaugą bei įgyvendinimą atsakote Jūs pats ir kad „KTC“ neturi įsipareigojimo to daryti už Jus.
9.5. Jūs patvirtinate, kad nepašalinsite, neuždengsite bei nekeisite jokių pranešimų apie nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių ženklus), kurie gali būti pridedami prie Paslaugų ar pateikiami jų puslapiuose.
9.6. Išskyrus atvejus, kai„KTC“ Jums raštu aiškiai leido tai daryti, Jūs patvirtinate, kad, naudodamiesi Paslaugomis, Jūs nenaudosite jokios bendrovės ar organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką ar teisėtą jų naudotoją.

10. „KTC“ suteikiama licencija

10.1. „KTC“ suteikia Jums asmeniškai skirtą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą, neperleidžiamą bei neišimtinę licenciją naudotis „KTC“ Jums suteikiama programine įranga kaip sudėtine „KTC“ Jums teikiamų Paslaugų dalimi (toliau - „Programinė įranga“). Ši licencija suteikiama tik tam, kad Paslaugomis bei jų suteikiamomis galimybėmis galėtumėte naudotis šiose Sąlygose numatyta tvarka.
10.2. Jūs neturite teisės (ir neturite teisės leisti kam nors kitam) kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (reverse engineer) ar jos pagrindu kurti išvestinius darbus, taip pat dekompiliuoti ar kitaip stengtis sužinoti Programinės įrangos ar kurios nors jos dalies išeitinius kodus, išskyrus atvejus, kai tai yra oficialiai leidžiama arba reikalaujama pagal įstatymus, arba kai Jums šią teisę oficialiai raštu suteikia „KTC“.
10.3. Išskyrus „KTC“ Jums raštu suteikto aiškaus leidimo atveju, Jūs neturite teisės perleisti savo teisių (arba suteikti sublicenciją) naudotis Programine įranga, užtikrinti šiomis teisėmis kurių nors prievolių vykdymą ar kaip nors kitaip perleisti kurią nors šių Jūsų teisių dalį.

11. Jūsų suteikiama licencija Turiniui

11.1. Autorių teisės bei visos kitos Jūsų jau turimos teisės į Paslaugų puslapiuose ar jomis naudojantis Jūsų pateikiamą, persiunčiamą ar rodomą Turinį priklauso Jums. Pateikdami, persiųsdami ar rodydami informaciją, Jūs suteikiate „KTC“ nuolatinę, neatšaukiamą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą bei neišimtinę licenciją atgaminti, pritaikyti, keisti, versti, publikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti bei platinti Paslaugų puslapiuose ar jomis naudojantis Jūsų pateikiamą, persiunčiamą ar rodomą Turinį. Ši licencija suteikiama tik tam, kad sudarytų „KTC“ sąlygas rodyti, platinti bei populiarinti Paslaugas, ir gali būti kai kurioms Paslaugoms atšaukiama toms Paslaugioms galiojančiose Papildomose sąlygose nustatyta tvarka.
11.2. Jūs patvirtinate, kad minėta licencija suteikia „KTC“ teisę sudaryti galimybę kitoms bendrovėms, organizacijoms ar asmenims, su kuriais „KTC“ yra sudariusi susitarimus dėl sindikuotų paslaugų teikimo, šį Turinį gauti bei juo naudotis teikiant minėtas paslaugas.
11.3. Jūs suprantate, kad įgyvendindama technines priemones, kurios yra reikalingos norint teikti paslaugas mūsų vartotojams, „KTC“ gali (a) perduoti arba išplatinti Jūsų Turinį per įvarius viešuosius tinklus bei įvairias informavimo priemones; ir (b) atlikti tokius Jūsų Turinio pakeitimus, kurie yra būtini siekiant pritaikyti šį Turinį prie techninių reikalavimų, keliamų prisijungimui prie tinklų, įtaisų, paslaugų ar informavimo priemonių. Jūs patvirtinate, kad ši licencija suteikia „KTC“ teisę atlikti minėtus veiksmus.
11.4. Jūs patvirtinate bei garantuojate „KTC“, kad turite visas minėtai licencijai suteikti reikalingas teises, įgaliojimus bei kompetenciją.

12. Programinės įrangos atnaujinimas

12.1. Jūsų naudojama Programinė įranga gali periodiškai automatiškai atsisiųsti bei instaliuoti programų atnaujinimus iš „KTC“. Šie atnaujinimai yra skirti Paslaugų pagerinimui, išplėtimui bei patobulinimui ir gali būtu atliekami klaidų pataisymų, funkcijų išplėtimo, naujų programinės įrangos modulių bei visiškai naujų versijų kūrimo forma. Jūs patvirtinate, kad sutinkate tokius programų atnaujinimus gauti (bei leisti „KTC“ Jums juos pateikti) Jūsų naudojimosi Paslaugomis metu.

13. Santykių tarp Jūsų ir „KTC“ nutraukimas

13.1. Sąlygos galioja iki to momento, kol Jūs arba „KTC“ jų nenutraukiate čia nustatyta tvarka.
13.2. Jums pageidaujant nutraukti savo teisinį susitarimą su „KTC“, Jūs galite tai atlikti (a) bet kuriuo metu pateikdami apie tai pranešimą „KTC“ bei (b) uždarydami visas Paslaugų, kuriomis naudojatės, paskyras tuo atveju, kai tokia parinktis Jums yra suteikiama. Savo pranešimą prašome siųsti raštu šių Sąlygų pradžioje nurodytu „KTC“ adresu.
13.3. „KTC“ bet kuriuo metu gali nutraukti savo teisinį susitarimą su Jumis, jei:
(A) Jūs pažeidžiate kurią nors šių Sąlygų nuostatą (arba elgiatės tokiu būdu, kuris akivaizdžiai parodo, kad Jūs neketinate arba negalite laikytis šių Sąlygų nuostatų);
(B) „KTC“ privalo tai padaryti pagal įstatymus (pvz. jei Paslaugų teikimas Jums yra arba tampa neteisėtas);
(C) partneris, su kuriuo „KTC“ Jums teikė Paslaugas, nutraukia savo santykius su „KTC“ arba nustoja teikti Paslaugas Jums;
(D) „KTC“ nustoja teikti Paslaugas vartotojams šalyje, kurioje Jūs gyvenate arba naudojatės paslaugomis; arba
(E) Paslaugų teikimas Jums, „KTC“ nuomone, tampa nebeperspektyvus komerciniu požiūriu.
13.4. Šio straipsnio nuostatos neturi įtakos „KTC“ teisėms, kurios yra susijusios su šių Sąlygų 4 straipsnyje numatytu Paslaugų teikimu.
13.5. Pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, visos Jūsų bei „KTC“ pasinaudotos, Jums bei „KTC“ taikytos (arba Jūsų bei „KTC“ per šių Sąlygų galiojimo laikotarpį sukauptos), taip pat nurodytos kaip galiojančios neterminuotai juridinės teisės, pareigos bei įsipareigojimai lieka toliau galioti, ir visoms šioms teisėms, pareigoms bei įsipareigojimams toliau neterminuotinai yra taikomos 20.7 paragrafo nuostatos.

14. Garantijų nesuteikimas

14.1. Teikiamos Paslaugos yra tokios, „kokios yra“, ir „KTC“, jos Dukterinės bei susijusios bendrovės, taip pat jos licencijos davėjai nesuteikia Jums jokių garantijų dėl šių Paslaugų.
14.2. Konkrečiai tariant, KTC“, jos Dukterinės bei susijusios bendrovės ir licencijos davėjai nepateikia Jums jokių pareiškimų ar garantijų dėl to, kad:
(A) naudojimasis Paslaugomis atitiks Jūsų keliamus reikalavimus;
(B) Jūs naudositės Paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ir be klaidų;
(C) bet kokia informacija, kurią Jūs gausite naudodamiesi Paslaugomis, bus teisinga bei patikima; bei
(D) bus ištaisyti Jums kaip sudėtinės Paslaugų dalies pateiktos Programinės įrangos veiklos ar funkcionavimo trūkumai.
14.3. Paslaugoms negalioja jokios sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos (įskaitant preziumuojamas nuostatas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo paskirčiai ar atitikimo aprašymui), išskyrus tais atvejais, kai sąlygos, garantijos ar nuostatos yra aiškiai nurodytos Sąlygose.
14.4. Šių Sąlygų nuostatos neturi įtakos toms įstatymų numatytoms teisėms, kurios Jums kaip vartotojui yra suteikiamos visais atvejais, ir kurių Jūs negalite atsisakyti ar pakeisti sutarties pagrindu.

15. Atsakomybės ribojimas

15.1. Šių Sąlygų nuostatos nepanaikina bei neriboja „KTC“ atsakomybės už padarytus nuostolius, kurios negalima teisėtai panaikinti ar apriboti pagal galiojančius įstatymus.
15.2. Atsižvelgiant į bendrą 15.1 paragrafo nuostatą, „KTC“, jos Dukterinės bei susijusios bendrovės, taip pat jos licencijos davėjai neatsako Jums už:
(A) bet kokius Jūsų galimus patirti netiesioginius ar išvestinius nuostolius. Šie nuostoliai apima Jūsų pelno (tiesioginį ar netiesioginį), prestižo, verslo reputacijos ar duomenų praradimą;
(B) bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs galite patirti dėl to, kad:
(I) pasikliovėte reklamos išbaigtumu, teisingumu ar buvimu, arba dėl Jūsų ir reklamos davėjo ar finansinio rėmėjo, kurių reklama yra rodoma Paslaugų puslapiuose, santykių ar įvykusio sandorio;
(II) „KTC“ atliko Paslaugų pakeitimus, kuriuos turi teisę atlikti, arba visam laikui ar laikinai nutraukė Paslaugų (ar kurių nors jų sudėtinių dalių) teikimą;
(III) ištrynėte, pažeidėte arba neišsaugojote Turinio bei kitų ryšio duomenų, kuriuos turėjote ar perdavėte naudodamiesi Paslaugomis;
(IV) nepateikėte „KTC“ teisingos paskyros informacijos;
(V) nepasirūpinote savo slaptažodžių bei paskyros duomenų saugumu bei konfidencialumu.
15.3. Šių Sąlygų 15.2 paragrafe numatyti „KTC“ atsakomybės apribojimai galioja neatsižvelgiant į tai, ar apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę „KTC“ buvo pranešta ir ar ji turėjo apie tai žinoti.

16. Autorių teisės bei prekių ženklai

16.1. „KTC“ laikosi principo, kad privalu reaguoti į pranešimus apie įtariamą autorių teisių pažeidimą, kurie atitinka intelektinę nuosavybę reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų (įskaitant Lietuvos Skaitmeninio tūkstantmečio autoriaus teisių įstatymą (Digital Millenium Copyright Act)) reikalavimus, bei panaikinti nuolatinių pažeidėjų paskyras.
16.2. Reklamos srityje „KTC“ laikosi skundų dėl prekių ženklų nagrinėjimo tvarkos.

17. Reklama

17.1. Kai kurios Paslaugos yra remiamos iš reklamos gaunamų pajamų, todėl jų metu gali būti rodoma reklaminė ir populiarinimo medžiaga. Ši reklama gali būti nukreipta į Paslaugų puslapiuose pateikiamos informacijos turinį, Paslaugų teikimo metu užduodamus klausimus arba į kitą informaciją.
17.2. Paslaugų puslapiuose „KTC“ pateikiamos reklamos rūšis, pobūdis bei apimtis gali keistis Jums apie tai atskirai nepranešus.
17.3. Jūs patvirtinate, kad už „KTC“ Jums suteikiamą prieigą prie Paslaugų bei galimybę jomis naudotis, „KTC“ turi teisę dėti reklamą į Paslaugų puslapius.

18. Kita medžiaga

18.1. Paslaugų puslapiuose gali būti pateikiamos hipernuorodos į kitas svetaines, medžiagą ar išteklius. Tokių svetainių ar išteklių, kuriuos pateikia kitos nei „KTC“ bendrovės ar asmenys, „KTC“ gali nekontroliuoti.
18.2. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad „KTC“ neatsako už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą ir neteikia jokių patvirtinimų dėl tokiose svetainėse ar ištekliuose pateikiamos ar jų gaunamos reklamos, produktų ar kitos medžiagos.
18.3. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad „KTC“ neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos galėjote patirti dėl to, kad Jums buvo suteikta galimybė tokiomis išorinėmis svetainėmis ar ištekliais naudotis, arba dėl to, kad pasikliovėte tokiose svetainėse pateikiamos ar iš jų gaunamos reklamos, produktų ar kitos medžiagos išbaigtumu, teisingumu ar buvimu.

19. Sąlygų pakeitimai

19.1. „KTC“ retkarčiais gali atlikti Bendrųjų sąlygų arba Papildomų sąlygų pakeitimus. Atlikusi tokius pakeitimus, „KTC“ sudarys Jums galimybę susipažinti su naująja Bendrųjų sąlygų redakcija, o su naująja Papildomų sąlygų redakcija galėsite susipažinti atsidarę atitinkamų Paslaugų puslapį ar jomis naudodamiesi.
19.2. Jūs suprantate ir sutinkate, kad tuo atveju, jei Jūs naudositės Paslaugomis po Bendrųjų sąlygų ar Papildomų sąlygų pakeitimų, „KTC“ traktuos tai kaip Jūsų sutikimą su naująja Bendrųjų sąlygų ar Papildomų sąlygų redakcija.

20. Bendrosios teisinės nuostatos

20.1. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs kartais galite (kaip naudojimosi Paslaugomis rezultatu ar naudojimosi jomis metu) pasinaudoti kito asmens ar bendrovės teikiama paslauga, atsisiųsti programinės įrangos ar įsigyti jų prekes. Šių kitų paslaugų, programinės įrangos ar prekių naudojimosi tvarką gali reglamentuoti tarp Jūsų ir tos bendrovės ar asmens atskirai aptartos sąlygos. Pastaruoju atveju Jūsų juridiniams santykiams su tokiomis kitomis bendrovėmis ar asmenimis šios Sąlygos negalioja.
20.2. Sąlygos išreiškia visaapimantį juridinį susitarimą tarp Jūsų ir „KTC“, kuris reglamentuoja Jūsų naudojimosi Paslaugomis (į kurias neįeina „KTC“ Jums pagal atskirą rašytinį susitarimą teikiamos paslaugos) tvarką ir visiškai pakeičia visus ankstesnius su Paslaugomis susijusius Jūsų ir „KTC“ susitarimus.
20.3. Jūs patvirtinate, kad „KTC“ gali siųsti Jums pranešimus, įskaitant pranešimus dėl Sąlygų pakeitimo, elektroniniu paštu, paprastu paštu ar paskelbdama juos Paslaugų puslapiuose.
20.4. Jūs patvirtinate, kad, „KTC“ nepasinaudojus kuria nors šiose Sąlygose nurodyta (ar taikomų įstatymų jai suteikta) juridine teise ar teisių gynimo priemone arba neužtikrinus jų vykdymo, tai nebus laikoma oficialiu „KTC“ teisių atsisakymu ir „KTC“ visuomet turės galimybę šiomis teisėmis ar jų gynimo priemonėmis pasinaudoti.
20.5. Teismui, kurio jurisdikcijai priklauso tą klausimą spęsti, nutarus, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra negaliojanti, ši nuostata bus išbraukiama iš Sąlygų, nepažeidžiant likusių Sąlygų galiojimo. Likusios Sąlygų nuostatos galios toliau ir turės būti vykdomos.
20.6. Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad visi „KTC“ kontroliuojamos bendrovių grupės nariai yra laikomi trečiaisiais naudos iš Sąlygų gavėjais ir kad šios kitos bendrovės turi teisę tiesiogiai reikalauti naudą (ar teises) jiems suteikiančios šių Sąlygų nuostatos vykdymo ar ja remtis. Išskyrus minėtus narius, jokie kiti asmenys ar bendrovės nėra laikomi trečiaisiais naudos iš Sąlygų gavėjais.
20.7. Šioms Sąlygoms ir Jūsų bei „KTC“ santykiams pagal šias Sąlygas yra taikoma Anglijos teisė. Jūs ir „KTC“ patvirtinate savo susitarimą, kad bet kurie iš šių Sąlygų kylantys teisiniai ginčai bus perduodami spręsti Anglijos teismams, kurie šiuo atveju turi išimtinę jurisdikciją. Neatsižvelgiant į tai, Jūs taip pat patvirtinate, kad „KTC“ visais atvejais gali kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ar analogiško pobūdžio skubios teisinės pagalbos) visose jurisdikcijose.

2009 m. spalio 25 d.

 •  
  Vartotojas su šiuo vardu ir pavarde užregistruotas
  Pamiršote slaptažodį? Spauskite nuorodą.
  Sąlygas skaitykite čia
  * - Privalomas laukelis
 •  
  Įvesta netinkama arba neegzistuojanti įmonė
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
  * - Privalomas laukelis